Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Місце знаходження кафедри:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, 4 поверх, кабінет 405
Контактний телефон: (0627) 44-86-38
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Facebook кафедри ЕМП

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра економіки підприємств та менеджменту є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з дисциплін кафедри та забезпечує наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за певним напрямком.

Кафедра створена у 2005 році згідно з Наказом Ректора Української інженерно-педагогічної академії № 202 від 30.01.2005 р.

ПОЛОЖЕННЯ про КАФЕДРУ

Повна офіційна назва Кафедри:

 • українською мовою – кафедра Економіки підприємств та менеджменту;
 • англійською мовою – Department of Economics and Management of Enterprises.

Скорочена назва кафедри:

 • українською мовою – ЕПМ;
 • англійською мовою – ЕМЕ.

В своїй діяльності кафедра керується законодавчими та нормативними актами: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також Статутом академії, наказами та розпорядженнями ректора академії, рішеннями Вченої, науково-методичної, науково-технічної рад академії, розпорядженнями керівника інституту та науково-методичної ради.
Кафедра підпорядковується керівнику інституту.

Кафедра самостійно планує навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну роботу відповідно до навчальних планів, розкладу занять, графіків організації навчальної роботи.

Кафедра має стовідсотковий рівень забезпеченості викладачами із вченим ступенем і потужний науково-педагогічним потенціал, що підтверджено стажуванням викладачів у провідних університетах світу та загальновідомих комерційно-виробничих структурах, наявністю у них фахових дипломів, сертифікатів та ліцензій національного та світового рівнів.

На кафедрі працюють 7 викладачів, з них 2 доктори наук, професори та 5 кандидатів наук, доцентів.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

Презентація кафедри ЕПМ та її спеціальностей

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

МИХАЛЬЧЕНКО ГАННА ГРИГОРІВНА

MУKHALCHENKO HANNA

Завідувач кафедри економіки підприємств та менеджменту, заступник керівника інституту з наукової роботи.

Доктор економічних наук, кандидат з державного управління, професор, доктор філософії (PhD),

гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем «магістр».

З 2020 є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Дисципліни:

 • «Менеджмент»,
 • «Ділові комунікації та мотиваційний менеджмент»,
 • «Основи галузевого менеджменту»,
 • «Командоутворення й технології командної роботи»,
 • «Державне регулювання економіки та економічна політика»,
 • «Публічне управління та адміністрування»,
 • «Регіональне та місцеве самоврядування».

Сфера наукових інтересів: демографія, соціальна економіка і політика, регіональне управління, проблеми людського розвитку та забезпечення гідної якості життя.

 

ЧЕРНЯЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

CHERNIAIEVA OLENA

Секретар Вченої ради Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут), заступник завідувача кафедрою економіки підприємств та менеджменту.

Кандидат економічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми «015 Професійна освіта. Економіка» за освітнім ступенем «магістр».

Відповідальна за розподіл навчального навантаження кафедри.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Дисципліни:

 • «Бізнес статистика та аналітика»,
 • «Економічний аналіз»,
 • «Економічна діагоностика»
 • «Економіка підприємств у галузі»,
 • «Світова економіка та міжнародні економічні відносини»,
 • «Фінансовий менеджмент».

Сфера наукових інтересів: механізми регулювання економіки; публічне управління та адміністрування; кількісні методи в економіці; фінанси, грошовий обіг і кредит.

  

АТАЄВА ОЛЕНА АЛІМІВНА

ATAIEVA OLENA

Кандидат економічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми "015 Професійна освіта. Економіка " за освітнім ступенем "бакалавр".

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі ЕПМ.

  Дисципліни:

 • «Стратегічне управління та інноваційний розвиток»;
 • «Інституціональне забезпечення публічного управління»;
 • «Управління потенціалом підприємства»;
 • «Економіка послуг та торгівлі»;
 • «Планування та організація діяльності підприємств».

Сфера наукових інтересів: вдосконалення методів і механізмів управління розвитком трудового потенціалу України та виробничих відносин, а також форм і методів оплати праці. Дослідження закономірностей зміни продуктивності і оплати праці в промисловості, сучасні форми і методи стимулювання персоналу.

 

РОМАНУША ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ROMANUSHA YULIIA

Кандидат економічних наук

гарант освітньо-професійної програми «073 Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі» за освітнім ступенем «бакалавр»; Секретар кафедри, керівник студентського наукового гуртка «Маркетолог»

Дисципліни:

 • «Економіка»;
 • «Маркетинг»;
 • «Комунікації у публічному управлінні»;
 • «Управління змінами»;
 • «Глобалізація, євроінтеграція та національна безпека».

Сфера наукових інтересів: результативність методів управління підприємством, становлення економіки знань, умови забезпечення ефективної маркетингової діяльності, побудова результативних комунікацій у сфері публічного управління; системний підхід та економіко-математичне моделювання в економіці.

 

МАЛАЗОНІЯ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

MALAZONIIA SVITLANA

Кандидат психологічних наук, доцент (PhD)

заступник керівника з виховної роботи Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

Дисципліни:

 • «Іноземна мова»;
 • «Іноземна мова та Євроінтеграційні студії»;
 • «Іноземна мова професійно-ділового спілкування»;
 • «Іноземна мова у професійній діяльності»;
 • «Загальна та вікова психологія».
 • «Психологія педагогічної діяльності»;
 • «Психологія особистості, мислення й мотивації у професійній освіті».

Сфера наукових інтересів: методи викладання іноземної мови в вищіх навчальних закладах (не мовних), професійно-ділова лексика за спеціальністю, психологія, педагогічна психологія, психологія особистості в професійній діяльності, психологія праці, трансперсональна психологія.

 

СТАВРУЛОВ ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

STAVRULOV EDUARD

Старший викладач кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут)

 

Дисципліни:

 • «Фізичне виховання»;
 • «Здоровий спосіб життя».

Сфера наукових інтересів: удосконалення фізичного стану студентів засобами фізичного виховання.

  

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри економіки підприємств та менеджменту є навчально-методична робота. Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури, яка має забезпечити здійснення навчального процесу за дисциплінами, які закріплені за викладачами кафедри. Також здійснюється організація науково-методичних конференцій та семінарів з актуальних проблем навчально-методичної роботи.

Навчальні курси побудовані на компетентнісних засадах за технологією змішаного навчання, де поєднується очна та дистанційна форми, індивідуальна та колективна робота, а свою компетентність майбутні фахівці перевіряють шляхом складання професійних тестів та розв’язування компетентнісних завдань й реалізації навчальних проектів.

За результатами плідної навчально-методичної роботи співробітниками кафедри за останні три роки опубліковано підручник з дисципліни «Статистика» та навчальний посібник з дисципліни «Облік та аудит», 22 конспекти лекцій, 20 методичних вказівок до практичних занять, 12 вказівок до самостійної роботи студентів, а також методичні вказівки до курсових, лабораторних робіт і технологічних практик.

Студенти забезпечені навчально-методичною літературою відповідно до стандартів освіти, яка спрямована на підготовку фахівців у сучасних умовах господарювання, що забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями та освітніми програмами.

Здобувачі мають можливість користуватися електронним каталогом, створеним на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) «ІРБІС-64», який забезпечує зручність і оперативність отримання інформації, дає можливість користувачам в умовах карантину віддалено користуватися електронним каталогом бібліотеки, за посиланням: http://library.uipa.edu.ua/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1593.

У ННППІ УІПА розроблена презентація щодо користування електронним каталогом, ознайомитися з якою можна звернувшись на сторінку сайту: http://www.nnppi.in.ua/index.php/kafedri-nnppi/naukova-biblioteka.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

За останні три роки науково-педагогічними працівниками кафедри економіки підприємств та менеджменту видано: 2 монографії, 1 навчальний посібник, 1 підручник, 5 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 6 статей у зарубіжних виданнях, більше 20 статей у фахових виданнях, 6 тез доповідей на зарубіжних конференціях, більше 30 тез доповідей на міжнародних конференціях в Україні, понад 30 тез доповідей на інших конференціях. Кафедра приймає безпосередню участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій.

На кафедрі існує аспірантура, де провідні фахівці здійснюють наукове керівництво аспірантами і здобувачами.

На кафедрі економіки підприємств та менеджменту проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців та відповідно до наукових інтересів НПП:

 • ФН 20-9 «Теоретичні та методичні підходи до протидії соціально-економічним викликам розвитку економіки України» (01.01.2020 р. – 31.12.2022 р.).
 • ФН16-7 «Науково-методологічні передумови формування концепції соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах».  (01.01.2016 р. – 31.12.2018 р.).
 • ДР № 0116U001487 «Управління стійким розвитком суб’єктів господарювання в умовах соціально-орієнтованої економіки», 2016 р.
 • Також викладачі кафедри беруть участь у виконанні Державних бюджетних тем інших закладів освіти:
 • ДР № 0114U006189 «Соціально-економічні проблеми менеджменту», (строк виконання 2014-2019).
 • ДР № 0114U006190 «Проблеми зайнятості і регулювання трудових відносин в галузях економіки», (2014-2019 рр.).

Викладачі кафедри виконують госпдоговірні науково-дослідні роботи:

 • «Методика розробки навчальних планів та програм з напрямом «Соціальна сфера» (методи та форми управління персоналом організації праці в державних установах)» № 20-25/(01-24) від 05.06.2020 р.
  (22.06.2020 р. - 07.07.2020 р.).
 • «Методика розробки навчальних планів та програм з напрямом «Соціальна сфера» (методи та форми управління персоналом організації праці в державних установах)» № 20-24/(01-20) від 05.06.2020 р.
  (22.06.2020 р.-14.07.2020 р.).
 • «Методика розробки навчальних планів та програм професійної підготовки фахівців з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві»
  (19.11. 2019 р. – 20.12.019 р.).
 • «Методика розробки навчальних планів, програм та занять для професійної підготовки фахівців на засадах казуального навчання)»
  (№17-22/(01-35) від 15.11.2017 р.).

Викладачі кафедри активно залучають здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи. Студентські роботи неодноразово перемагали на олімпіадах з економіки, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відзначалися на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Наукові роботи здобувачів вищої освіти щорічно представляються на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (за 2016-2021 рр. було представлено 11 наукових робіт):

 • 2020-2021 н.р.: Луценко А.С. (доц. Черняєва О.В.); Трубіна Г.В.
  (доц. Атаєва О.А.); Щербакова О. Ю. (доц. Романуша Ю.В.),
 • 2019-2020 н.р.: Сіменко М.М. (доц. Чепеленко А.М.); Баришенко І.О.
  (доц. Черняєва О.В.); Щербакова О.Ю. (доц., Романуша Ю.В.),
 • 2018-2019 н.р.: Карнаухова А.С., (доц. Михальченко Г.Г.); Новіченко О.С.
  (доц. Чепеленко А.М.);
 • 2017-2018 н.р.: Кононенко Г.П. (доц. Атаєва О.А.); Гриненко А.Ю.
  (доц. Черняєва О.В.),
 • 2016-2017 н.р.: Буров А.А. (доц. Чепеленко А.М.).

На кафедрі працюють наукові гуртки «Маркетолог» (керівник доц. Романуша Ю.В.) та «Сучасні проблеми економіки» (керівник доц. Атаєва О.А.). Члени наукових гуртків постійно долучаються до наукових досліджень в межах наукових тем кафедри. Найбільш актуальні та цікаві результати досліджень, отриманих здобувачами вищої освіти, мають подальший розвиток та є підставою написання робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

На засіданнях гуртка «Сучасні проблеми економіки» обговорюються найбільш актуальні напрями наукових досліджень сучасної економіки: сутність та загальні засади економічного розвитку держави; аналіз вагомих чинників негативного впливу на економічні процеси в країні; кон’юнктурна політика державного регулювання економічних процесів в Україні та шляхи її реалізації; основні напрямки перебудови економіки України для забезпечення подальшого її економічного зростання.

На засіданнях гуртка «Маркетолог» обговорюються найбільш актуальні напрями наукових досліджень сучасної економіки: розвиток маркетингу в умовах становлення нової економіки; розвиток комунікаційної маркетингової політики в умовах діджиталізації економіки; маркетингові дослідження розвитку ринку освітніх послуг та умови його фінансування; маркетингові дослідження доцільності проведення оборонної реформи в Україні; маркетингові дослідження ринку тіньової економіки в Україні.

Так, у 2019-2020 навчальному році, нові підходи щодо дослідження стану фінансування вітчизняної освіти відображено у науковій роботі Ольги Щербакової на тему «Фінансування вищої освіти в умовах формування економіки знань в Україні», яку було відправлено для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузі знань «Економіка та економічна політика», який було проведено на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). Основні наукові здобутки та новизна отримали позитивну оцінку експертної комісії. Підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу було підведено за результатами першого етапу ІІ туру, де наукова робота Ольги Щербакової зайняла 18 місце з 69 у рейтингу та нагороджена грамотою «За творчий підхід до вирішення актуальних проблем економіки та економічної політики».