Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

  Деканат


Адреса: вул. Миру 5, каб. 407, каб. 411 

Телефони: 

Заочний деканат - 44-79-96

Денний деканат - 44-05-32

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Загальна інформація


 

Деканат є структурним підрозділом навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (ННППІ) Української інженерно-педагогічної академії, який здійснює функції організації управління, планування і контролю навчального процесу відповідно до затверджених планів спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів, а також веде облік та звітність з питань навчальної роботи.

У своїй діяльності відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, стандартами академії,  наказами і розпорядженнями ректора академії та керівника інституту, Положенням про інститут та цим Положенням.

Деканат безпосередньо підпорядковується керівнику ННППІ.

Основні завдання 


 

Своєчасна підготовка даних і науково обґрунтованих пропозицій, які забезпечують успішну організацію навчального процесу в інституті.

Організація навчального процесу поточного учбового року в інституті на всіх формах навчання у відповідності до навчальних планів за напрямками підготовки та згідно з графіком навчального процесу.

Аналіз організації та здійснення навчального процесу, результатів комплексної перевірки знань студентів з предметів та проходження практик, виконання курсових та випускних робіт.

Організація роботи інституту з державної атестації випускників.

Ведення документації згідно з переліком номенклатури справ відділу і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в інституті за встановленими формами.

Участь у загальноінститутських заходах та здійснення контролю за виконанням рішень керівництва стосовно організації навчального процесу.

Функції


 

Планування навчального процесу:

 • розробка плану заходів по підготовці інституту до нового навчального року з організаційних, навчальних та навчально-методичних питань на денній та заочній формах навчання;
 • складання графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул) доведення до відома студентів і кафедр та контроль за його виконанням;
 • доведення до відома студентів та викладачів розкладів аудиторних занять, модульного контролю знань студентів, заліків, семестрових та державних екзаменів;
 • підготовка до випуску учбової документації для забезпечення навчального процесу в інституті;

Організаційна робота:

 • оформлення розпоряджень, наказів по інституту про рух контингенту студентів денної та заочної форм навчання;
 • аналіз результатів залікових, екзаменаційних сесій, оформлення звітів та підготовка відповідних розпоряджень;
 • формування наказів про склад державних екзаменаційних комісій, перелік державних екзаменів, формування наказів про присвоєння відповідної кваліфікації за результатами державної атестації та оформлення звітної документації;
 • розподіл і контроль за раціональним використанням площ, відведених для навчального процесу та у період навчально-екзаменаційних сесій;
 • виготовлення учбової документації та забезпечення нею старост груп, кафедр для здійснення навчального процесу в інституті;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно пропусків навчальних занять студентами; 
 • ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів;
 • складання довідок, що стосуються навчальної та навчально-методичної роботи.

Контроль навчального процесу, виконання робочих навчальних планів згідно затверджених стабільних розкладів занять:

 • контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосу-ються навчального процесу;
 • контроль за дотриманням норм трудової дисципліни викладачів і студентів;
 • контроль за станом ведення навчально-методичної документації груп у відповідності з нормативними вимогами;
 • контроль і аналіз успішності студентів;
 • контроль організації практик, екзаменів, державних атестацій;
 • контроль за розподілом та працевлаштуванням молодих спеціалістів;
 • контроль за ходом ліквідації студентами академічних заборгованостей;
 • складання статистичних звітних даних за стандартними формами;
 • облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.

Склад


 • Костроміна Тетяна Валеріївна (начальник відділу)
 • Галка Юлія Петрівна методист (методист)
 • Здоревська Людмила Вікторівна (методист)
 • Шистко Олена Геннадіївна (методист)
 • Зубенко Віталій Ігорович (інспектор)