Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

КАФЕДРА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ОХОРОНИ ПРАЦІ


Адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 5, 

Кабінет завідувача кафедрою402,

Викладацькі кабінети: 303, 308

Навчальні аудиторії:

поверх 1: ауд. 107, 109

поверх 3: ауд. 301, 302, 307, 314;

поверх 5: ауд. 502, 505, 506

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Згідно з рішенням Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії від 08.10.2020р. протокол №3 з метою упорядкування штатного розкладу кафедр Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут) та приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту» реорганізовано кафедру інженерної педагогіки та психології і кафедри охорони праці та екологічної безпеки шляхом злиття та створення на їх базі кафедри освітніх технологій та охорони праці. Завідувач кафедри – д.пед.н., проф. Кулешова В.В.

На кафедрі працюють 16 викладачів, з них 3 доктори наук, професори та 10 кандидатів наук, доцентів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

СКЛАД КАФЕДРИ


 

КУЛЕШОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор педагогічних наук, професор,
    завідувачка кафедри

 

 

АКСАКОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

БОБРИКОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

БАКЛАНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор хімічних наук, професор

 


 

БОГДАНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Доктор філософських наук, професор

 

 

 

КОБИЛЯНСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

 

 

  

МАЛАЗОНІЯ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат психологічних наук, доцент

 

 

 

МАЛЬОВАНА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

 Кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

 

БАКЛАНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент 

 

 

 

НЕДОСЄКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

ГОЛОПЬОРОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

 

 

 

 

 

ПУШКОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Старший викладач

 

  

  

АНТОНОВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛІВНА

Старший викладач

 

  

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ


Кафедра освітніх технологій та охорони праці є базовим структурним підрозділом академії, що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з підготовки фахівців за спеціальностями 015.15 Професійна освіта (Охорона праці) та 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), викладанням навчальних дисциплін педагогічного, психологічного, загальнонаукового спрямування для інших спеціальностей ННППІ УІПА, здійснює наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за відповідним напрямком.

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво,
 переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами

Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів (роботодавців)

Витяги з протоколу засідання кафедри (осінній семестр 2020/2021 н.р.)

Витяги з протоколу засідання кафедри (весняний семестр 2020/2021 н.р.)

Витяги з протоколу засідання кафедри (осінній семестр 2021/2022 н.р.)

Витяги з протоколу засідання кафедри (весняний семестр 2021/2022 н.р.)

 

КАФЕДРА СЬОГОДНІ


Зарахування викладачів до штатного розкладу проводиться на конкурсній основі з подальшим укладанням контрактів. Усі здобувачі отримують рекомендації, затверджені засіданнями кафедр. Завідувачі кафедр та професори рекомендуються на посаду Вченою радою факультету та затверджуються Вченою радою академії.

Планування навчального часу викладачів здійснюється у відповідності до нормативних вимог. Обсяг навчального навантаження на рік обговорюється на засіданні кафедри. Розподіл навантаження проводиться у відповідності з науково-педагогічною кваліфікацією і досвідом роботи викладачів.

На кафедрі реалізується система підвищення кваліфікації (шляхом стажування або курсів підвищення кваліфікації у інших закладах вищої освіти), що забезпечує безперервний ріст науково-педагогічної кваліфікації викладачів і відповідає сучасним вимогам. У відповідності із складеними та затвердженими планами, за останні п’ять років усі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію.

Викладачі кафедри освітніх технологій та охорони праці беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. Все це сприяє якісній підготовці студентів.

На кафедрі проводиться планова підготовка науково-педагогічних кадрів. Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою та залучають до неї студентів шляхом участі у конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіадах, публікацією, спільних статей зі студентами, участь їх у науково-практичних конференціях.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на забезпечення та підвищення якості психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у відповідності до потреб сучасного економічного розвитку держави та надання якісних знань з профільних дисциплін спеціальностей 015. Професійна освіта (Охорона праці) та 015. Професійна освіта (Харчові технології).

Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Для допомоги студентам та магістрантам розроблені методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, лабораторних робіт, курсових та дипломних робіт, педагогічних та технологічних практик тощо.

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


На кафедрі розробляються наступні наукові напрямки:

1. Дослідження теоретичних та методичних засад запровадження здоров’язберігаючих технологій при підготовці майбутніх інженерів-педагогів. У процесі дослідження мають бути вирішені суперечності, що об’єктивно мають місце в освітній практиці, а саме:

- між потенційними можливостями педагогічного процесу у ЗВО (на прикладі ННППІ УІПА) та домінуванням у освітній практиці здоров’язатратних підходів до навчання й виховання студентів;
- між потребою збереження здоров’я студентів ННППІ УІПА та недостатньою підготовленістю професорсько-викладацького складу ННППІ УІПА до його здійснення;
- між необхідністю запровадження здоров’язберігаючих технологій майбутніх інженерів-педагогів та недостатньою розробленістю науково-методичного забезпечення цього складника при їх підготовці.
Керівник теми к.пед.н., доц.. Бобрикова Ю.С.

2. Розробка методів та методик оцінки якості харчових продуктів та об`єктів навколишнього середовища. У процесі дослідження розроблені теоретичні основи нового спектроскопічного методу аналізу – «сонолюмінесцентна спектроскопія». Вперше було використано в аналітичній хімії ефект гасіння сонолюмінесценції на прикладі визначення спиртів у водно–спиртових сумішах на основі знайденої кореляції між ступенем гасіння сонолюмінесценції і концентрацією спиртів, а також його залежності від молярних мас та будови спиртів.

На підставі досліджень сонолюмінесценції та розрахунків хіміко-акустичних виходів пероксиду гідрогену при звукохімічних реакціях був розвинений механізм впливу УЗ на розсоли і розчини кухонної солі.

На підставі досліджень сонолюмінесценції та розрахунків хіміко-акустичних виходів пероксиду гідрогену при звукохімічних реакціях був розвинений механізм впливу УЗ на процеси руйнування водорості “Dunaliella Salina”, що вегетує у соляних озерах та басейнах, на процеси витягу та кристалізації бета-каротину, що призведе до створення нових технологічних елементів отримання бета-каротину.
Керівник теми д.хім.н., проф. Бакланов О.М..

Кафедра має наукові і творчі зв’язки з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Українським науково-дослідним інститутом соляної промисловості, Харківським національним університетом радіоелектроніки та ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі: публікують наукові статті у зарубіжних, фахових виданнях, що проіндексовані у наукометричних базах, беруть участь у науково-практичних конференціях як в Україні так і за її межами, отримують патенти на винаходи та авторські свідоцтва, постійно підвищують свій науковий рівень шляхом стажування, курсами підвищення кваліфікації, участю у тренінгах.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ


...